Ik ben huurder Ik ben woningzoekende Over WOONBEDRIJF, Vestide
Locatie: Ik ben huurder    Sancties en Kansenlijst

Sancties en Kansenlijst

 
AA

In het Platform Eindhovense Corporaties (PEC), een samenwerkingsverband van Domein, Truco, WOONBEDRIJF SWS.Hhvl en Wooninc., hebben de Eindhovense corporaties afspraken gemaakt over hoe om te gaan met huurders die in het verleden ernstige overlast of schade hebben veroorzaakt. Uitgangspunt is om deze personen niet zomaar in aanmerking te laten komen voor een nieuwe huurwoning, maar pas na een bepaalde tijd of als eerst aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Om probleemhuurders te registreren, hanteren de samenwerkende corporaties een gezamenlijk computersysteem, de zogeheten ‘Sancties & Kansenlijst’.

Waarom

Het komt voor dat corporaties en hun huurders worden benadeeld door huurders die door hun leefstijl ernstige overlast hebben veroorzaakt. Ook zijn er mensen die financiële schade hebben aangericht in de vorm van huurachterstand of door schade aan de woning. Tot slot zijn er mensen die zich op een andere manier schuldig hebben gemaakt aan onrechtmatig gedrag.

De persoonsgegevens van deze mensen worden vastgelegd in een gezamenlijke lijst. Deze zogeheten Sancties & Kansenlijst wordt door de corporaties geraadpleegd om te kijken of er een huurovereenkomst kan worden aangegaan met de betrokken ex-huurders en of daar voorwaarden aan worden verbonden. Voor het gebruik van deze lijst hebben de corporaties een Protocol gemaakt. Daarin staat exact omschreven wanneer een ex-huurder op de lijst geplaatst wordt, wanneer hij hiervan verwijderd moet worden en wat de consequenties zijn van plaatsing op de lijst. Met deze aanpak willen de corporaties het leefklimaat in buurten verbeteren en (nieuwe) schadeposten voorkomen. Bovendien is het belangrijk om het woongenot van omwonenden te beschermen.

Daarnaast heeft de Sancties & Kansenlijst tot doel om een eenduidig systeem van sanctie en herkansing te bieden aan huurders die in het verleden problemen hebben veroorzaakt. De corporaties willen betrokken ex-huurders duidelijkheid bieden, gelijk behandelen en voorkomen dat ze voorgoed buiten de boot vallen. Tegelijkertijd kunnen probleemhuurders de kans krijgen om via een woonbegeleidingstraject toch in aanmerking te komen voor een huurwoning.

Het getuigt van wederzijds respect om gemaakte afspraken na te komen. Huurders mogen dat van woningcorporaties verwachten. Maar omgekeerd is dat ook het geval. Door de invoering van de Sancties & Kansenlijst worden risico’s bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst tijdig gesignaleerd en eventuele negatieve gevolgen voor corporaties én hun huurders voorkomen.
Vertrouwelijk

De Sancties & Kansenlijst is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Die heeft ingestemd met het gebruik ervan. Het ontwikkelde computersysteem voor het vastleggen en raadplegen van de gegevens is goed beveiligd. Om te zorgen dat het systeem en de lijst strikt vertrouwelijk en uitsluitend door daarvoor aangewezen medewerkers van de corporaties wordt gebruikt, zijn er voorwaarden en regels opgesteld. De Stichting Sancties & Kansenlijst Eindhovense Corporaties houdt toezicht op het gebruik van de lijst en de opgestelde regels en voorwaarden.

Werkwijze

Het vastleggen van gegevens gebeurt alleen door de corporatie die is benadeeld. De mate van de overlast en/of schade bepaalt de zwaarte van de sanctie. Daarover zijn afspraken gemaakt. Er zijn drie categorieën: overlast, financiële schade en overig onrechtmatig gedrag. Na afloop van de sanctietermijn begint de huurder weer met een schone lei.

De beslissing om een ex-huurder aan de lijst toe te voegen, wordt genomen door een daartoe aangewezen medewerker. Die voert de gegevens in en beheert ze. Gegevens van een andere corporatie wijzigen of verwijderen is niet mogelijk. Wel kunnen alle deelnemende corporaties de Sancties & Kansenlijst raadplegen. Per corporatie hebben hiervoor een beperkt aantal medewerkers toestemming. Die kunnen zo direct beoordelen of er een huurovereenkomst kan worden aangegaan en of daar voorwaarden aan vastzitten.

Betrokken ex-huurders worden per brief geïnformeerd over het plaatsen van hun persoonsgegevens op de Sancties & Kansenlijst. In deze brief krijgt de betrokkene ook te horen welke sanctie wordt opgelegd. Dat kan inhouden dat de corporatie géén huurovereenkomst wil aangaan voor een bepaalde tijd of dit pas doet als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een en ander wordt vastgesteld aan de hand van het Protocol Sancties & Kansenlijst.

Voor het geval huurders het niet eens zijn met de beslissingen die in het kader van de Sancties & Kansenlijst worden genomen, voorziet het Protocol in een geschillenregeling. In het Protocol staat omschreven hoe huurders bezwaar kunnen maken en wanneer ze in beroep kunnen gaan bij de onafhankelijke geschillencommissie, die door de Stichting Sancties & Kansenlijst Eindhovense Corporaties is ingesteld.

­­­­Wat wordt vastgelegd

De Sancties & Kansenlijst bevat slechts minimale informatie. De volgende gegevens worden vastgelegd:

  • naam en geboortedatum van de ex-huurder;
  • naam van de corporatie die de gegevens heeft ingevoerd;
  • reden van opname op de lijst (niet gespecificeerd, alleen de categorie);
  • ingangsdatum van opname op de lijst;
  • eventuele start woonbegeleidingstraject ex-huurder.

De door het PEC opgerichte Stichting Sancties & Kansenlijst Eindhovense Corporaties is gevestigd te Eindhoven (postbus 4072, 5604 EB) en houdt toezicht op het gebruik van de Sancties & Kansenlijst en het daartoe opgestelde Protocol.

Hieronder kun je alle documenten downloaden: